מעודכן ליום 09/01/2023

תקנון ותנאי שימוש אתר בנצמרק

כללי

ברוכים הבאים לאתר חברת בנצמרק המופעל על ידי בנצמרק ניהול אסטרטגי בע"מח.פ. 516240785 וכן בנצמרק שירותים פיננסיים סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ ח.פ. 515741916 ("החברה")

באמצעות אתר זה ניתן לפנות אלינו וכן ניתן למצוא בו מידע אודות שירותינו.

ניתן לפנות בכל שאלה או סוגיה בקשר לאתרו/או לשירות הניתן על ידי החברה למוקד שירות לקוחות של החברה באמצעות דוא"ל office@benchmark-fin.com או טלפון 09-8810075 או מענה יינתן בימים א'-הבין השעות 9:00-17:00ובימי שישי וערבי חג בין השעות 9:00-14:00

הוראות תקנון זה מפרטות את תנאי השימוש באתר על ידי המשתמש בו וכן את תנאי השימוש החלים על כל פעולה ו/או פנייה ו/או הרשמה שתתבצע על ידו באמצעות האתר והם מהווים חוזה מחייב בין המשתמש לבין החברהשימוש באתר משמע הסכמה לתנאי השימוש כאמורעל כןהנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי השימוש באתר המפורטים להלן.

התקנון מנוסח בלשון זכרמטעמי נוחיות בלבדאולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

התקנון מנוסח בלשון יחידמטעמי נוחיות בלבדאולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

הגדרות

"שימוש באתר": לרבות גלישההרשמה.

"לקוח": גולש באתרלקוח פוטנציאלי שהשאיר פרטיםמקבל שירותים.

מי רשאי להשתמש באתר?

רשאי לעשות שימוש באתר מי שכשיר לבצע פעילות משפטית מחייבתמשתמש שהינו קטין או אינו זכאי לבצע פעילות משפטית ללא אשור אפוטרופוס נדרש לקבל אשור מאת הוריו או האפוטרופוס החוקי לעשות שימוש באתרהאחריות בגין השימוש באתר על ידי קטין ו/או מי שאינו זכאי לבצע פעילות משפטית חלה על ההורים ו/או האפוטרופוס בלבד.

השירותים המוצעים באתר:

מידע אינופרמטיבי בנוגע לשירותים של החברות בקבוצהשיווק השקעות,תכנון פיננסי ושירותים של סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ.

החברה רשאית לשנות את תוכן האתר ואופן השימוש בו ללא הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה בקשר לכך.

הסכמה לקבלת פרסומת

בעת השארת פרטים באתר יציין הלקוח אם הוא מעוניין לקבל דברי פרסומת מאת החברה או מי מטעמו באמצעות הדואר האלקטרוניהפקס, SMS או הודעה קוליתהלקוח רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני: office@benchmark-fin.com

מדיניות הפרטיות

בעת רכישת וקבלת שירותים מאת החברהיישמרו נתונים אישיים מזהים אודותיךהחברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע האישי בהתאם לכל דיןלרבות חוק הגנת הפרטיותהתשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), ובכלל זה פרק בלחוק הגנת הפרטיות (הגנה על הפרטיות במאגרי מידעותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז -2017 ("תקנות אבטחת מידע"). המידע שנאסף אודותיך ישמר במאגר מידע של החברה ויעובד על ידינו או מי מטעמנו בהתאם להסכמתך והוראות החוק כאמור.

מעצם מסירת המידע אודות הלקוחאת\ה מסכים\ה לחברה לאסוף את המידע ולעשות בו שימוש במטרהליצור עמך קשרלהציע ולהעניק לך שירותים ו/או מוצרים מתאימיםלשפר ולעדכן את השירות הנבחרלשלוח לך מידעעדכונים ומסרים שיווקיים מטעם החברה או מי מטעמהכמו כן ישמש המידע לצורכי זיהויטיוב נתוניםשיפור השירותניתוח ועבוד מידעפילוח סטטיסטי והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיי ובהתאם למדיניות הפרטיות הזו כפי שתעודכן מעת לעת.

מובהר כי המידע האישי שאת\ה מוסר\ת לנו הוא מידע שאת\ה לא מחויב\ת על פי חוק או בכלל למסור וככל שאת\ה מחליט\ה למסור לנו מידע אישיבחלקו או בשלימותואת\ה עושה זאת מרצונך החופשי בכדי שהחברה תחזור אליך על מנת להציע לך את מוצריה ו/או את שירותיהעליך למסור פרטים נכונים ומלאיםמסירת פרטים שגויים/חלקיים עלולה לגרום לכך שהחברה לא תוכל לחזור אליך ו/או לספק לך את השירות הנדרש.

מדיניות הפרטיות המלאהלרבות הפירוט השימוש שייעשה במידע מופיעה באתר החברה https://benchmark-fin.com

אחריות

אין לראות במידע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות של שירותים המוצעים על ידי החברה.החברה לא תהא אחראית לשום נזקישיר או עקיףשייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע כאמור.

החברה לא תהיה אחראית בקשר לכל תקלהבעיית תקשורתוירוס או תקלה טכנית במחשב או מכשיר אלקטרוני אחר של הלקוח או מי מטעמו כתוצאה מגלישה או שימוש באתר החברה.

מידע חיוני

ככל שמופיע סאתר מידע מאת גורמים חיצונייםמידע כאמור מוצג באחריות הגורמים החיצוניים בלבד ולחברה אינה אחראית לאמיתות תוכנו והיא לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיףכספי או אחרשיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המגיע מאותם גורמים חיצוניים.

איסור שימוש לרעה

לקוח לא יעשה כל פעולה אשר עלול לפגוע באתרבתכניו ובמפעיליו ובכלל זה לא יעביר תכנים שעלולים לפגוע בצנעת הפרט ו/או שמנוגדים לחוק לשון הרעחוק הגנת הפרטיותחוק זכויות יוצרים וכל דין אחרכמו כן לא יפיץ או יעביר באמצעות האתר חומר או מידע הכולל וירוס או כל דבר אחר העלול לפגוע בתקינות מערכת האתר.

מבלי לגרוע מן האמור החברה רשאית לחסום לקוח מלעשות שימוש באתר אם על פי שיקול דעתה הבלעדי נראה כי לקוח עושה שימוש לרעה באתר בכל צורה שהיא והלקוח מתחייב לשפות את החברה בכל מקרה שכתוצאה מהתנהגותו בקשר לשימוש באתרנגרם נזק לחברה ו/או לצד שלישי.

קניין רוחני

האתר והתכנים הכלולים בולרבות סימני המסחרזכויות רשומות וזכויות שטרם נרשמוהלוגואיםהטקסטים התמונותהגרפיקהקבצי שמע ווידיאו וקבצי מדיה אחריםעימוד האתראופן סידורם של התכנים וכל רכיב אחר המהווה חלק מן האתרהינם קניינם הרוחני של החברה או של צד שלישי שנתן לה הרשאה מפורשת לעשות בהם שימושאין להפיצם ו/או להעתיקם ו/או לשכפלם ו/או לעשות בהם שינויים או עריכהתרגום או שימוש אחר כלשהומלא או חלקי למטרה מסחרית או באופן העלול לפגוע בקניין הרוחני של החברה או של צד שלישי כאמורללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר הוא דיני מדינת ישראל בלבדסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב.

שונות

לחברה שיקול הדעת הבלעדי לא לאפשר ו/א להפסיקללא הודעה מוקדמת וללא צורך בהנמקהשימוש באתר למי שהפר את תנאי מתקנון זה.

החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כל עוד לא הצד השלישי יפעל בהתאם להוראות תקנון זה.

אנו מאחלים לך שימוש מועיל באתר!